Skip to main content

Netherlands Special Operations Command (NLD SOCOM)

Het Netherlands Special Operations Command (NLD SOCOM) zorgt voor de inzet van Nederlandse special operations forces (SOF). Dat betekent plannen, aansturen, uitvoeren en evalueren van alle SOF-operaties van de Nederlandse krijgsmacht. Op zee, op land en vanuit de lucht. Het NLD SOCOM valt rechtstreeks onder de Commandant der Strijdkrachten.

Waarom NLD SOCOM?

De nieuwe stafeenheid NLD SOCOM moet meer samenhang brengen tussen alle eenheden en functies die worden ingezet voor sof-operaties. Het gaat bijvoorbeeld om militairen van het Korps Commandotroepen en de Netherlands Maritime Special Operations Forces, maar ook helikopterbemanningen, genisten en infanteristen die als ondersteuner meedoen aan operaties.

De vraag naar de inzet van special operations forces is de afgelopen jaren sterk toegenomen en blijft waarschijnlijk groeien. De eenheden zijn flexibel en kunnen onder de moeilijkste omstandigheden opereren. Ook als een tegenstander andere manieren van oorlogsvoering gebruikt.

Het NLD SOCOM kan de Nederlandse special operation forces en de ondersteuners beter samenbrengen, trainen en voorbereiden op specifieke operaties.

GESCHREVEN TEKST UIT VIDEO:

De wereld. De wereld is aan het veranderen. Het tempo waarin die veranderingen plaatsvinden, dat is nieuw.

Vrede en veiligheid zijn niet meer vanzelfsprekend. Dreiging kent inmiddels vele vormen. Daarom zijn snel inzetbare special operations forces van steeds groter belang. Ze opereren wereldwijd, vrijwel zelfstandig en met grote precisie. Ze verijdelen aanslagen, ontzetten gekaapte schepen, gegijzelde ambassades of ze houden oorlogsmisdadigers aan. Special operations forces zijn niet alleen diegenen die onder de moeilijkste omstandigheden hun risicovolle operaties uitvoeren. Ook ter voorkoming van conflicten spelen zij een grote rol.

We zien steeds vaker een langdurige inzet van de eenheden bij de beeld- en capaciteitsopbouw. Om escalatie van een conflict te voorkomen en waar mogelijk inlichtingen te verzamelen. Special operations forces bestaan uit het Korps Commandotroepen en de maritime special operations van het Korps Mariniers. Het Korps Commandotroepen valt onder de Koninklijke Landmacht en de mariniers onder Koninklijke Marine. Beide eenheden worden ondersteund door de helikopters van 300 squadron van de Koninklijke Luchtmacht.

Nog sneller kunnen beschikken over deze eenheden en hun materieel vraagt om een nog betere afstemming. Het bundelen van krachten is nodig. Daarom richt Nederland een Netherlands Special Operations Command op. NLD SOCOM valt rechtstreeks onder de Commandant der Strijdkrachten en is een operationeel hoofdkwartier dat ervoor zorgt dat de aansturing en ondersteuning van speciale eenheden en operaties effectief en efficiënt verloopt.

NLD SOCOM speelt ook een belangrijke rol bij kennis, innovatie en ondersteuning van de special operations forces, opleidingen en trainingen. Een bundeling van krachten, ook in het informatiedomein, ondersteunend aan en gesteund door het Defensie Cyber Commando. NLD SOCOM werkt met de Belgen en Denen aan een vernieuwend gezamenlijk operationeel inzetbaar hoofdkwartier, om invulling te geven aan de door de NAVO gevraagde command and controlcapaciteit. Hiermee zet Defensie een grote stap vooruit en vervult het een belangrijke rol bij het aansturen van special operations forces binnen de NAVO. De wereld is aan het veranderen. Defensie verandert mee.

NLD SOCOM en krijgsmachtdelen

De krijgsmachtdelen blijven er verantwoordelijk voor dat de militairen getraind zijn voor het uitvoeren van operaties (operationeel gereed stellen). Het NLD SOCOM zorgt dat de eenheden klaar zijn voor een specifieke SOF-operatie (inzet gereed stellen).

Taken NLD SOCOM

Het NLD SOCOM wordt verantwoordelijk voor:

  • de inzet en het gereed stellen voor inzet van SOF-eenheden;
  • het borgen van kwaliteit, zodat altijd duidelijk is wat de eenheden kunnen;
  • het maken van beleid en plannen, en het aanschaffen van materieel;
  • een sturende rol bij kennis en innovatie voor SOF-eenheden.

Eenheid groeit nog

Het NLD SOCOM wordt nog uitgebreid. De planning voor het opzetten van de nieuwe eenheid:

  • 2017: een Task Force SOCOM startte met het opzetten van de nieuwe eenheid;
  • 2018: de eenheid moet basis-gereed zijn voor inzet;
  • 2020: de eenheid moet met ruim 70 medewerkers volledig gereed en inzetbaar zijn.

Als het NLD SOCOM op sterkte is kan het met België en Denemarken bijdragen aan een Special Operations Component Command (SOCC). Dit is een uitzendbaar hoofdkwartier van de NAVO voor SOF-operaties.